Cty TNHH SX và Chế Biến Thức Ăn Ngon
Địa chỉ: 𝒔𝒐̂́ 2, 𝒏𝒈𝒂́𝒄𝒉 111/30/25, 𝒕𝒐̂̉ 𝒅𝒂̂𝒏 𝒑𝒉𝒐̂́ 𝒔𝒐̂́ 13, 𝒑𝒉𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒀𝒆̂𝒏 𝑵𝒈𝒉𝒊̃𝒂, 𝒒𝒖𝒂̣̂𝒏 𝑯𝒂̀ Đ𝒐̂𝒏𝒈, 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒑𝒉𝒐̂́ 𝑯𝒂̀ 𝑵𝒐̣̂𝒊
Email: info@ngonthat.vn Hotline: 033 5898980